0 (532) 764 24 18

Sosyal Medyada Biz}

Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi Yayınlandı

Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi Yayınlandı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DAMIZLIK DÜVE YETİŞTİRİCİLİĞİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN REHBER YAYINLANDI

Projenin Amacı

Bu rehberin amacı uygulayıcı ve denetleyici birim olan il proje yürütme ve değerlendirme biriminde görev yapan teknik personelin ve yatırımcıların müracaat aşamasından son aşamasına kadar gerekli olan usuller hakkında genel bilginin sağlanmasıdır.

Bu rehber, Bakanlıkça belirlenecek illerde damızlık düve yetiştiriciliği yapan büyükbaş hayvancılık işletmelerinin kurulması, ülkemizin ihtiyaç duyduğu damızlık gebe düvelerin yurt içinden karşılanması, et ve süt üretiminde verimlilik ile kalitenin artırılması, sermayenin ülke içerisinde kalmasını sağlayacak şekilde Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine üye, Bakanlık ilgili veri sistemine en az 3 yıl kayıtlı aktif sığır işletmesi olan gerçek ve tüzel kişi üreticilerin, bireysel veya bir arada yapacakları, 500 baş kapasiteye sahip, projeli sütçü, etçi veya kombine saf ırk damızlık düve üretimi ve ticari gebe düve satışı için sağlık sertifikasına sahip yeni işletme kurulması veya mevcut işletmelerin kapasitelerinin 500 baş üzeri olacak şekilde artırılması ve bu işletmelerin yatırımlarının desteklenmesini, yönetimini, başvuru koşullarını, yatırımcının yükümlülüklerini, yatırıma alınma koşullarını, yatırım için hak ediş düzenlemeyi, teknik şartların belirlenmesini, yatırımların izlenmesi ve raporlamanın çerçevesini açıklamaktadır.

Hibe Oranı Ne Kadar

Hibeye esas proje tutarının;

 • İnşaat Yatırımı
 • Hayvan Alımı
 • Makine-Ekipman Alımı için yapılacak yatırımların %50 nakdi tutarı yatırımcıya ödenecektir.

Destek Çerçevesi

Bakanlık tarafından sağlanacak desteklerin, kaynak dağılımının düzenlenmesinde Bakanlık yetkilidir. Desteklemelerin kaynağa göre planlanmasında İPDK’nunca  yatırıma uygun bulunan ve Genel Müdürlüğe gönderilen yatırımcı listeleri ve proje büyüklükleri dikkate alınır.  Destek programlarının yönetimindeki teknik, idari ve mali açıdan yetki ve sorumluluk Bakanlık İl Müdürlüklerine aittir. İl Müdürlükleri bu yetki ve sorumluluklarını Kararname, Tebliğ ve Uygulama Rehberinde yer alan usul ve esaslar doğrultusunda yerine getirirler. HAYGEM ayrıca, Bakanlık İl Müdürlükleri arasında koordinasyonun sağlanması, destek yönetimine ilişkin olarak Bakanlık İl Müdürlüklerine yönlendirmede bulunma görev ve yetkilerine sahiptir.

Hibe Desteği Uygulanacak İller Hangileri?

Hibe desteği kapsamında illerin belirlenmesi yetkisi 2016/9003 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na göre Bakanlığa aittir. Bakanlık proje uygulama süresince her yıl destek uygulanacak iller belirlenip duyuracaktır. 2017 yılı için Bakanlık Makamının 31.01.2017 tarih ve 94390031-604-297-36 sayılı oluru ile belirlenen iller aşağıdaki gibi olup bu illerden başvurular alınacaktır:

Ankara, Bayburt, İzmir, KahramanmaraşKars, Kırklareli, Malatya, Manisa, Niğde, Samsun, Tekirdağ ve Trabzon illeri.

Destekleme Konuları ve Hibe Oranları

Hibe desteği Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenmiş olan illerde 2016-2018 yılları arasında; yeni inşaat yapımı veya kapasite artırımı/rehabilitasyonu, damızlık dişi buzağı alımı ile makine-ekipman temini desteklenmesi yatırımlarına aşağıda belirtilen oranlarda hibe desteği uygulanır.

UYGULANACAK YATIRIM KONULARI                      HİBE ORANI (%)

İNŞAAT

Yeni Yatırım                                                                                               50

Kapasite artırımı/rehabilitasyon

HAYVAN ALIMI    

Damızlık dişi buzağı alımı                                                                       50

MAKİNE ALET-EKİPMAN ALIMI

Yem Karma makinesi ve Gübre Sıyırıcı                                                50

Yatırımda Alt ve Üst Sınırlar

Yeni yatırımlarda 500 baş kapasiteye sahip, projeli sütçü, etçi veya kombine saf ırk damızlık düve üretimi ve ticari gebe düve satışı için sağlık sertifikasına sahip yeni işletme kurulması ve damızlık dişi buzağı alınması veya kapasite arıtımı /rehabilitasyon yatırımlarında ise mevcut işletmelerin kapasitelerinin 500 baş üzeri olacak şekilde artırılması ve damızlık dişi buzağı alınması için, il damızlık sığır yetiştirileri birlikleri veya damızlık sığır yetiştiriciliği birliklerine üye  gerçek ve tüzel kişiler, bu üst sınırlara kadar olan kısım için hibe desteğinden yararlandırılır.

Yatırım alternatifleri:

BAŞVURU YAPILABİLECEK YATIRIM KONULARI

Yeni Yatırım (*)

Ahır yapımı

Buzağı Alımı

Yem karma makinesi ve gübre sıyırıcısı alımı

*

*

*

Kapasite Artırımı / Rehabilitasyon

Ahır Kapasite Artırımı / Rehabilitasyon

Buzağı Alımı

Yem karma makinesi ve gübre sıyırıcısı alımı

ALTERNATİF 1

*

*

*

ALTERNATİF 2

*

*

 
ALTERNATİF 3  

*

*

ALTERNATİF 4  

*

 

Not: Kapasiteye uygun Gübre Çukuru ve biyogüvenlik tedbirleri uyarınca kapı önlerinde dezenfeksiyon çukuru zorunludur.

(*) Yeni yatırım projelerinde üç yatırım konusunda da başvuru yapılması zorunludur.

Desteklemeden Yararlanma

Hibe programının yürürlükte olduğu dönemler içinde projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süresi içinde yatırımını tamamlayan işletmeler hibe desteklerinden bir kez yararlandırılırlar.

Her proje sahibi, proje konularından sadece bir defa hibe desteğinden yararlanabilir.

Projeden şirket ortağı olarak yararlanan yatırımcı şirket ortaklığından ayrılsa dahi yatırımdan bir daha yararlanamaz.

Başvuru Yeri ve Zamanı

1- Bu desteklemeden yararlanmak isteyen yatırımcılar her yıl başvuru formu ve ekinde yer alan belgeler ile Bakanlıkça belirlenen süre içinde yatırımı yapacağı yerdeki İl Müdürlüğüne müracaat eder.

2017 yılı için alınacak başvurular yukarıda belirtilen illerde

06 Şubat-06 Mart 2017 tarihleri arasında alınacaktır.

2- Genel Müdürlük gerekli gördüğü takdirde başvuru süresini uzatabilir ya da yıl içerisinde yeniden başvuru çağrısı yapabilir

3- Başvurular, yapıldığı yıl için geçerlidir.

4- Aynı konudaki yatırımlarda;

a- Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının tebliğde tanımı yapılmış olan hayvan materyali için faiz indirimi ve hibe desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan yatırımcıların Karar kapsamında başvuruları alınmaz ve hibe kullandırılmaz.

b- Başvuru sahibi, tebliğde tanımı yapılmış olan hayvan materyali konusunda Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan faiz indirimi veya hibe desteği programlarından yararlanmadığına, yararlanmış ise Karar kapsamındaki hibe desteklerinin iptal edileceğini kabul ettiğine dair noter tasdikli taahhütname verir.

Hibe Programına Kimler Başvuru Yapabilir

Kararda belirtilen yatırım konularını gerçekleştirmek üzere;

 1. Gerçek kişiler
 2. Tüzel kişiler

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine üye, TÜRKVET sistemine en az 3 yıl kayıtlı aktif sığır işletmesi olan gerçek veya tüzel yatırımcılar,

Hibe Programından Yararlanmak İçin Başvuruda Bulunacak Gerçek ve Tüzel Kişilerde Aranacak Şartlar

 1. Başvuru sahibi yetiştirici veya tüzel kişiliklerin; damızlık sığır yetiştiricileri birliğine üye olduğuna dair belge, TÜRKVET sistemine en az 3 yıl kayıtlı aktif sığır işletmesine sahip olduğuna dair güncel belgeyi veya tüzel kişilerin (birlik, şirket vs.) başvurularında işletmenin kurucu/ortaklardan birinin belirtilen şartlara haiz işletme sahibi olduğuna dair belgeyi başvurusu ile birlikte sunmuş olması gerekmektedir.
 2. Gerçek ve tüzel kişilerin kamudan bağımsız olması gerekir. Devlet Memurları, Kamu İşçileri veya Devlet Üniversitelerinde görevli öğretim elemanları başvuramazlar.

Yatırımcılar yatırım kredi ve vergi teşviklerinden yararlanabilirler.

 1. Tüzel kişilikler, kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde hibe programlarında yer alan yatırım konusunda faaliyet yürüteceklerini belirtirler.
 2. Başvuruda bulunacak kişi ve kuruluşların yetkili kurul ve/veya organlarından; Kararname kapsamındaki desteklere başvuru yapması, uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında yetki almış olmaları gerekmektedir.
 3. Aynı parsel için büyüklüğü ne olursa olsun 2. bir yatırımcı tarafından yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.
 4. Daha önce Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarından yararlanılmış olan hibeler kapsamında aynı parsel için tekrar başvuru yapılamaz.

Hayvan Alımı İle İlgili Bilgiler

 • Dişi buzağılar Ek-12’de, yer alan şartları taşımalıdır.
 • Faturalı satışlarda faturanın yada müstahsil makbuzu ile satışlarda makbuzun onaylı sureti bulunmalıdır.
 • Buzağıların seçimi, masrafları yatırımcıya ait olmak üzere il müdürlüğünce görevlendirilen bir ziraat mühendisi (zooteknist) ve bir veteriner hekimden oluşan seçim heyetince uygulama rehberinde yer alan teknik ve sağlık şartları doğrultusunda yapılır. Ancak yatırımcı seçimi yapılacak hayvanları en fazla 5 merkezde toplayıp seçim heyetine göstermek zorundadır.
 • Kapasite artırımı konusunda buzağı alımlarında 500 baş üzerinden hibe ödemesi gerçekleştirilecektir.
 • Hibe kapsamında alınan dişi buzağılar, yetiştirilip en az 3 aylık gebe düve olmadan (tohumlama yaşı 420-660 günler arasında ve gebelik ise en az 90 gün olacaktır) ve 10 baş’tan az olmamak üzere satılmayacağına dair taahhütname alınır.
 • Anne, baba ile çocuklar, eşler ve kardeşler ile şirket ortakları arasında yapılan alım ve satıma konu buzağılar destekleme kapsamı dışındadır.
 • Desteklemeye esas, dişi buzağıların birim fiyatları merkez proje değerlendirme komisyonunca her yıl belirlenir. 2017 yılı için desteklemeye esas buzağı birim fiyatı 3.500 TL/baş’dır.
 • İşletme faaliyete geçtikten sonra işletmede ziraat mühendisi (zooteknist) ve/veya veteriner hekim istihdamı zorunlu olup, hakedişe başvuru esnasında ilgili personele ait sözleşme ve SGK belgesi sunulacaktır.
 • Yatırımcı; Proje kapsamında mera yetiştiriciliği bölgesi kapsamında değerlendirilen illerde (Kars ve Malatya illeri) etçi ve/veya kombine ırklardan olmak üzere en fazla 3 sığır ırkı ile sürü oluşturur.

Buzağılarda Aranacak Teknik ve Sağlık Şartları

 • Buzağılar dış görünüş itibari ile ırk özelliklerini taşıması gereklidir.
 • Yurt içinden temin edilecek buzağılar damızlık belgesine sahip olmalıdır.
 • Buzağılarda gelişim geriliği görülmemelidir. Buzağılarda ağız-burun akıntısı olmamalı, gözler ve derisi canlı olmalıdır.
 • Buzağılar saf ırk olmalıdır.
 • Buzağılar soy kütüğü ve ön soy kütüğü sistemine kayıtlı olmalıdır.
 • Seçilecek buzağılar seçim tarihinde en az 3 aylık (90 gün) en fazla 8 aylık (240 gün) olmalıdır.
 • Buzağılar tüberküloz ve brusella yönünden negatif ve/veya bu hastalıklarından ari işletmelerden seçilmiş olmalıdır.
 • Deride papillom ve lezyon bulunmamalıdır.
 • Bacaklar ve tırnaklar sağlam olmalıdır.

(*) İthal edilecek buzağılar Bakanlıkça belirlenmiş olan teknik ve sağlık şartlarını taşımalıdır.

 

Başvuruda Bulunmak ve Daha Detaylı Bilgi Almak İçin Bizi Aarayabilirsiniz….

06 Şubat 2017
2.809 kez görüntülendi

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN

Hibe Destekleri